Bedrijfswagen: extralegaal voordeel voor u en voor uw medewerkers

//Bedrijfswagen: extralegaal voordeel voor u en voor uw medewerkers

Bedrijfswagen: extralegaal voordeel voor u en voor uw medewerkers

ndernemingen en kmo’s willen de beste medewerkers aantrekken en behouden. Daarom moeten ze creatief zijn en een aantrekkelijk loonpakket bieden. Naast de gezondheidszorg- en groepsverzekering is een bedrijfswagen een van de meest populaire extralegale voordelen.

Een loontrekkende die een bedrijfswagen krijgt via een bepaald werkgeversbudget, betaalt minder belastingen dan iemand die, in de plaats van die auto, voor hetzelfde bedrag extra loon zou ontvangen van de werkgever. Bovendien neemt de werkgever ook de kosten voor onderhoud, verzekering en eventueel brandstof op zich.

In tegenstelling tot een bruto loonsverhoging heeft de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen geen invloed op het vakantiegeld en de dertiende maand. Dit maakt het nog interessanter voor de werkgever! Bovendien kunnen de uitgaven voor een bedrijfswagen afgetrokken worden als beroepskosten.

En daar stop het niet bij! Als bedrijfsleider, zelfstandige, kunt u ook zelf ook opteren voor een bedrijfswagen en deze voordelen genieten.

Hieronder vindt u enkele tips in verband met bedrijfswagens: geniet een extralegaal voordeel en kies voor veilige wagens!

Geniet een extralegaal voordeel

U vraagt zich ongetwijfeld af wat dit voordeel precies inhoudt. Verschillende elementen spelen een rol:

 • Solidariteitsbijdrage ten laste van de werkgever
 • Voordeel in natura dat belastbaar is in hoofde van werknemers en bedrijfsleiders
 • Verworpen uitgaven in hoofde van de werkgever
 • Aftrekbaarheid als beroepskosten in de onderneming

Solidariteitsbijdrage

Het gebruikelijke stelsel van sociale bijdragen is niet van toepassing.

Werkgevers moeten in één geval een CO2-bijdrage (of solidariteitsbijdrage) betalen: als ze de werknemers een voertuig ter beschikking stellen dat ook voor andere dan beroepsdoeleinden is bestemd. De kost van deze bijdrage is volledig fiscaal aftrekbaar.

Lichte vracht of gewoon voertuig?

Lichte vracht zijn voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3500 kg die beantwoorden aan specifieke technische voorwaarden (met onder andere een laadruimte, zonder plaats voor een bank, waarin wettelijk gezien geen passagiers mogen vervoerd worden).

Gewone voertuigen zijn alle andere voertuigen uit klassen M1 en N1 (personenwagens, gemengde voertuigen, minibusjes, monovolumes, luxe terreinwagens, …).

Voor privégebruik of enkel voor beroepsdoeleinden?

Woon-werkverkeer wordt beschouwd als privégebruik van de bedrijfswagen (behalve bij lichte vracht). Hetzelfde geldt als de werknemers het voertuig ook buiten de werkuren kunnen gebruiken, behalve als de werkgever het bewijs levert van het tegendeel (bijvoorbeeld via een systeem dat rekening houdt met de functies van de medewerkers en dat verboden gebruik controleert).

Met beroepsdoeleinden wordt bedoeld verplaatsingen opgelegd door de onderneming in het kader van de uitoefening van de functie.

Voorbeeld: een bestelwagen of minibus die enkel wordt gebruikt om zich te verplaatsen van het bedrijf naar de werf. Een ‘pool car’ of voertuig voor multi-gebruik dat uitsluitend bedoeld is voor professioneel gebruik, dat niet is voorbehouden aan een bepaalde medewerker en elke avond op de parking van de onderneming blijft staan.

Hoeveel bedraagt de CO2-bijdrage?

Deze bijdrage schommelt naargelang de soort brandstof en de CO2-uitstoot van het voertuig (staat vermeld op het inschrijvingsbewijs).

Tip: kies voor wagens met een lage CO2-uitstoot!

 

Brandstof Basisformule Nieuwe indexatiecoëfficiënt sinds 01/01/2016
Diesel
[(CO2-uitstoot x 9 EUR) – 600] / 12
x 1,2267
Benzine [(CO2-uitstoot x 9 EUR) – 768] / 12 x 1,2267
LPG [(CO2-uitstoot x 9 EUR) – 990] / 12 x 1,2267
100 % elektrisch 20,83 EUR

Voordeel in natura

De terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen voor privégebruik is een voordeel van alle aard dat belastbaar is in hoofde van de werknemer of de bedrijfsleider. Er wordt bedrijfsvoorheffing op ingehouden en het voertuig wordt aangegeven op de individuele fiscale fiche.

Dit voordeel wordt anders gewaardeerd naargelang het type voertuig:

Gewoon voertuig: forfaitaire waardering van het voordeel

Met gewoon voertuig wordt bedoeld elk voertuig ontworpen en gebouwd voor het vervoer van passagiers met maximaal 8 zitplaatsen, bovenop de bestuurderszetel. De verkeersbelasting van deze voertuigen wordt altijd berekend op basis van de fiscale paardenkracht.

Voorbeelden: personenwagens, gemengde voertuigen, minibusjes, sommige monovolumes en luxe terreinwagens.

Voor deze voertuigen wordt het voordeel van alle aard jaarlijks forfaitair gewaardeerd op basis van de cataloguswaarde van het voertuig, de periode verstreken sinds de eerste inschrijving, de CO2-uitstoot en de gebruikte brandstof:

 • Cataloguswaarde x Degressiviteitscoëfficiënt x 6/7 x CO2-percentage

Vul dit onlineformulier in zodat de FOD Financiën het exacte bedrag van het voordeel kan berekenen (reken op een termijn van 6 weken om een antwoord te krijgen).

Lichte vracht: reële waardering van het voordeel

Voertuigen waarvan het voordeel wordt gewaardeerd op basis van de werkelijke waarde, zijn onder andere lichte vracht, bestelwagens, moto’s, motorfietsen. De verkeersbelasting ervan wordt altijd berekend op basis van de maximale toegelaten massa (MTM).

Hoe de werkelijke waarde van het voordeel inschatten? De reële waarde van het voordeel stemt overeen met de effectieve besparing die het voordeel oplevert aan de medewerker. De kosten moeten ingeschat worden op basis van het aantal afgelegde kilometer (woon-werkverkeer inbegrepen), de kost van de brandstof, het onderhoud, de verzekeringspremies, het merk en het type voertuig, …

Vermindering van het belastbare voordeel

Het belastbare voordeel wordt verminderd met de persoonlijke tussenkomst van de werknemer of de bedrijfsleider in de kosten van de bedrijfswagen.

Tip tankkaart: brandstofkosten worden beschouwd als een persoonlijke bijdrage op voorwaarde dat ze betaald worden met de tankkaart en dat werknemers vervolgens hun werkgever terugbetalen (als persoonlijke bijdrage).

Verworpen uitgaven

Een deel van het voordeel van alle aard wordt beschouwd als verworpen uitgave (niet-aftrekbare kosten) in hoofde van de werkgever/onderneming. Het gaat om kosten gelinkt aan de bedrijfswagen ten belope van 17 % van het ontvangen voordeel van alle aard, berekend op basis van bovenstaande formule.

Fiscale aftrek

Dit voordeel van alle aard betreffende de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen voor privédoeleinden impliceert de betaling van belastingen. Daarom moet er rekening gehouden worden met de verschillende factoren van aftrekbaarheid: voor de onderneming en voor de natuurlijke personen.

Voor de onderneming

Of het nu gaat om een nieuw voertuig of om een tweedehandswagen, om de aankoop, huur of leasing, alle kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig voor rekening van de werkgever zijn in principe aftrekbaar. Hetzelfde geldt voor het aantal kilometer dat werknemers met hun eigen voertuig afleggen voor het werk en voor de voertuigkosten terugbetaald aan derden.

Beroepskosten gelinkt aan de volgende voertuigen zijn aftrekbaar:

 • Personenwagens
 • Gemengde voertuigen
 • Minibusjes

Deze aftrekbaarheid geldt zowel voor nieuwe wagens als voor tweedehandswagens, ongeacht of het gaat om aankoop, huur of leasing.
De kosten gelinkt aan het voertuig zijn aftrekbaar als volgt (uitgezonderd financieringskosten voor 100 % en brandstofkosten voor 75 %):

CO2-uitstoot (in g/km) Percentage aftrekbaarheid
Elektriciteit Diesel Benzine
0 120
< 60 < 60 100
61 tot 105 61 tot 105 90
106 tot 115 106 tot 125 80
116 tot 145 126 tot 155 75
146 tot 170 156 tot 180 70
171 tot 195 181 tot 205 60
> 195 > 205 50

 

Voor de natuurlijke personen: werknemer of bedrijfsleider

De kosten voor een wagen die geheel of gedeeltelijk gebruikt wordt voor de uitoefening van een beroepsactiviteit zijn in principe aftrekbaar in de mate dat ze slaan op het professioneel gebruik van het voertuig.

De voertuigkosten die aftrekbaar zijn als beroepskosten mogen volgens de administratieve richtlijnen niet hoger liggen dan 1,5 x de kilometervergoeding toegekend door de staat aan haar personeel (nl. 0,3412 EUR/km voor de periode van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016).

Voor professionele verplaatsingen moeten het aantal kilometer en het bedrag van de autokosten kunnen bewezen worden aan de hand van facturen, nota’s, reçu’s enz.

De totale kosten voor wagens, gemengde voertuigen en minibusjes worden verdeeld als volgt:

 • Verplaatsingskosten woon-werkverkeer
  • Forfaitair vastgelegd op 0,15 EUR/km
  • Financieringskosten zijn aftrekbaar voor 100 %
 • Kosten gelinkt aan andere professionele verplaatsingen
  • Aftrekbaar voor 75 %
  • Financieringskosten zijn aftrekbaar voor 100 %
 • De privékosten of niet-professionele kosten zijn niet aftrekbaar

Kies voor veilige wagens

Uiteraard geeft u best de voorkeur aan een ‘groene’ wagen. De veiligheid van uzelf en van uw medewerkers is echter een nog belangrijkere factor. Tal van studies tonen aan dat rijhulpsystemen ongevallen voorkomen of de ernst ervan verminderen.

Dit is dus ook een element dat u niet uit het oog mag verliezen als u een wagen kiest voor uzelf of voor uw onderneming. Om u hierbij te helpen vindt u hieronder enkele doeltreffende rijhulpsystemen:

 • Automatic Emergency Braking: autonoom hulpsysteem dat het voertuig doet vertragen en eventueel tot stilstand brengt om een aanrijding te vermijden. Het helpt vooral om aanrijdingen langs de achterkant te vermijden.
 • Adaptive Cruise Control: past de snelheid van het voertuig automatisch aan aan die van de voorligger om een veilige afstand te behouden. Het voertuig versnelt of vertraagt (rekening houdend met de toegelaten maximumsnelheid) zodat er vlot en veilig kan gereden worden.
 • eCall: waarschuwt automatisch een hulpcentrale bij een ernstig ongeval. Indien nodig worden de hulpdiensten (112) gebeld.
 • Lane departure warning: waarschuwt de bestuurder als hij/zij onbedoeld van rijstrook verandert zonder richting aan te geven en helpt hem/haar om de koers te corrigeren.
 • Attention assist: als het systeem tekenen van vermoeidheid detecteert, krijgt de bestuurder het advies om een pauze te houden.
 • Dodehoeksignalisatie: Waarschuwt de bestuurder wanneer er zich een ander voertuig in een positie bevindt die niet via de achteruitkijkspiegels kan gezien worden.

 

Bronnen:

www.socialsecurity.be

www.securex.eu

www.securex.eu

www.ucm.be

www.edenred.be

By | 2016-12-13T19:22:00+01:00 september 23rd, 2016|Algemeen|0 Comments

Deel dit verhaal, kies je platform!

About the Author:

Toggle Sliding Bar Area